Nytt råd för hållbar utveckling

Att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling är ett övergripande mål som berör hela samhället. Som ett led i den nationella strategin för hållbar utveckling (2003/04:129) upprättas ett råd för att stödja och utveckla samarbetet mellan samhällets aktörer, kommunicera resultat och goda exempel, främja idédebatt samt stödja nytänkande forskning och utveckling.

Rådet ska bygga vidare på det Agenda 21-arbete som bedrivits i Sverige under lång tid, komplettera erfarenheter från bl.a. lokala investeringsprogram (LIP), klimatinvesteringsprogrammet (Klimp), arbetet med miljömålen och folkhälsomålen och de regionala tillväxtprogrammen, som syftar till att understödja det lokala och regionala arbetet. Rådets arbete ska även bidra till att Sveriges åtaganden från Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg följs upp och genomförs.

Följande ledamöter har i dag utsetts till styrelse för Hållbarhetsrådet:

Helen Ågren, departementsråd, Regeringskansliet (ordförande)
Inger Ashing, enhetschef, Ungdomsstyrelsen
Anita Aspegren, enhetschef, Konsumentverket
Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare, Rättvisemärkt
Erika Brokvist, verksamhetschef, Västra Götalands energikontor
Britt Danielsson, egen företagare, Stegeborgs Egendom AB
Johan Fritzell, professor, Karolinska Institutet
Stefan Henningsson, handläggare, NUTEK
Johnny Johnsson, företagsläkare, Stora Enso
Katarina Pelin, projektutvecklare, Region Skåne
Patrik Sällström, planeringsdirektör, Länsstyrelsen Västerbottens län
Peter Wenster, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

Till styrelsen finns knutet ett kansli, Hållbarhetsrådet, med placering i Umeå.

Hållbarhetsrådet