Projekt- och verksamhetsutveckling

Vi har stöttat flertalet projekt och verksamheter i att utveckla idéer eller befintliga processer.

Nedan återfinns ett antal av de uppdrag vi genomfört inom ramen för projekt- och verksamhetsutveckling.

Integration och mångfald – mainstreaming för Tillväxtverket (2015)

Vi fick i uppdrag av Tillväxtverket att arbeta för mainstreaming av integration i deras verksamhet. 

Skrivning av projektansökan, CESAM (2015)

SERUS assisterade CESAM i en projektansökan till programmet Horisont 2020 för projektet ”Social innovation civil society”.

Projektkunskapshöjande insatser, ABF Östergötland (2014)

Vi genomförde utbildning och stöd till ABF Östergötland för att öka kunskaperna om existerande projektmöjligheter. 

Processtöd Norra Mellansverige och Mellersta Norrland, ESF-rådet (2011-2013)

SERUS hade uppdraget av Svenska ESF-rådet att tillhandahålla processtöd inom projektutveckling i båda nämnda regioner, med syfte att projekten skulle bli kvalitativt bättre. Stöd och råd gavs till dels aktörer som ämnade söka projektmedel från ESF, dels till pågående projekt som behövde ett externt ”bollplank”.

Transnationell koordinator för Försäkringskassan (2013-2016)

Stöd till ESF-projekt som drivs av Försäkringskassan i deras transnationella arbete, genom att etablera, upprätthålla och organisera relationer och utbyten av olika slag. SERUS agerar även stöd till Försäkringskassans lokala försäkringscenter för EU:s strukturfonder i deras linjeorganisations transnationella arbete.

Spridning, lärande och transnationell koordinator för Socialfondsprojektet Orangeriet 2 (2011-2014)

SERUS ledde och byggde upp det internationella arbetet inom socialfondsprojektet Orangeriet 2 samt ansvarade för spridning och påverkan i projektet.

Strategisk utvecklare nationellt och internationellt för SOUL (2009-2012)

SERUS tillhandahöll strategiskt stöd och utveckling till det nationella socialfondsprojektet SOUL (Sociala ekonomins organisationer i utveckling och lärande) där vi gav individuellt stöd till 30 organisationer i deras arbete med att förstå och analysera effekter och det totala värdeskapande som verksamheterna ger upphov till.