Projektutvärdering

SERUS anlitas frekvent som utvärderare av EU-finansierade projekt där vi bidrar till projektens måluppfyllan genom att kombinera våra framgångsrika metoder (se beskrivning av vår utvärderingsmodell under tjänsteområden).

SERUS har utvärderat över 50 olika EU-finansierade projekt, bland annat följande:

ESF-projektet Sverige bygger nytt (pågående)

Arbetsförmedingen driver just nu det stora och viktiga projektet Sverige bygger nytt. Fokus ligger på att stötta personer utan arbete att bland annat få en kompetens som passar i den svenska byggsektorn, för att därmed öka möjligheterna till arbete i sektorn.

ERUF-projektet Hållbar industriell utveckling (pågående)

IDC West driver detta projekt som bland annat handlar om att stötta industriföretag att utvecklas genom att driva ett systemtatiskt förbättringsarbete. Det övergripande projektmålet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för framtiden genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

ESF-projektet 1000 jobb – grundsteget (pågående)

Projektet drivs av Coompanion Göteborgregionen. Projektets syfte är att skapa ett hållbart system och förankrat arbetssätt för arbetsintegrerande socialt företagande i Göteborgsregionen som skapar förutsättningarna för att 1000 personer är anställda i de sociala företagen i regionen 2020. På så sätt kan sociala företag bidra till att fler får möjlighet att gå från bidrag till lön.

ESF-projekt Transit/Jobb i sikte implementering (2014)

Activa genomförde ett kombinerat implementeringsprojekt inspirerat av sina tidigare genomförandeprojekt Transit och Jobb i Sikte. Syftet var att implementera den så kallade OCN-metoden i skolor i Örebro län, att sprida multikompetenta team samt att arbeta med utlandspraktik för deltagare.

ESF-projekt KomBack (2012-2014)

KomBack drevs av Vetlanda kommun och riktar sig till ungdomar som hoppat av gymnasieskolan. Målsättningen var att förändra samhällsstrukturer och utveckla metoder till förmån för att minska antalet drop-outs i framtiden.

ESF-projekt Transit (2011-2013)

Transit var ett arbetsmarknadsprojekt som drevs av stiftelsen Activa och riktade sig till ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar med syfte att få dem i sysselsättning.

ESF-projekt KUSE+ (2011-2014)

KUSE+ var ett projekt som fokuserade kompetensförsörjningsfrågor till sociala företag för ökad konkurrenskraft i Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötlands län.

ESF-projekt Dalayft (2010-2014)

Dalalyft var ett kompetensutvecklingsprojekt som riktade sig till solo- och mikroföretag i Dalarna. Projektet främjade innovativa kompetensutvecklingsmetoder och stöttade småföretagen i att avsätta tid och resurser för kompetensutveckling.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Fossilfria lantbruk (2012-2014)

AgroÖst genomförde projektet Fossifria lantbruk vilket syftade till att utveckla modeller för hur lantbruken kan övergår till användning av förnybara energikällor.

ESF-projekt Affärskraft Värmland (2010-2013)

Handelskammaren Värmland drev genomförde projektet Affärskraft Värmland som syftade till kompetensutveckling till solo- och mikroföretag med huvudsyfte att främja entreprenörskap och företagande i denna grupp för att vidare bidra till regional tillväxt . 

ERUF-projekt PLUS (2012-2014)

Coompanion i Örebro genomförde tillsammans med övriga Coompanionverksamheter i Östra Mellansverige ett projekt fi syfte att göra den sociala ekonomins aktörer mer affärsmässiga och främja fler och växande företag inom den sociala ekonomin.