Sociala ekonomins nytta uppmärksammas av Europeiska rådet

Europeiska rådet uppmärksammar i en lägesrapport den sociala ekonomins påverkan på social och ekonomisk tillväxt.

  Rådet uppmärksammar bland annat den sociala ekonomins bidragande till en hållbar utveckling genom skapande av inkluderande arbetstillfällen, social sammanhållning, social innovation, lokal och regional utveckling samt miljömässigt skydd. Den sociala ekonomins förmåga att stå sig stark även i en ekonomisk kris, i jämförelse med andra marknader, är också någonting som poängteras. Rådet betonar även den sociala ekonomins roll och förmåga att skapa arbetstillfällen i en tid av arbetslöshet och möjligheter till sociala innovationer i ett Europa som står inför stora utmaningar. 

Utifrån detta uppmanar Rådet medlemsstater och Kommissionen till främjande av den sociala ekonomin genom flera områden, bland annat:

  • Att etablera lokala, regionala, nationella och europeiska program och strategier för att stärka social ekonomi, socialt entreprenörskap och social innovation och analysera vilka finansiella system som är bäst lämpade för stöd.
  • Att bidra till att synliggöra och sprida sektorns framgångar.
  • Att bidra till att samla nationell och europeisk statistisk för att stärka evidensen om den sociala ekonomins bidrag till social sammanhållning och ekonomisk tillväxt.
  • Att fortsätta skapa ekosystem för sociala företag och stärka dem som katalysatorer för sociala innovationer, genom ex sociala företagshubbar, inkubatorer etc.
  • Att nyttja de möjligheter att stötta den sociala ekonomin som finns genom offentlig upphandling.
  • Att främja samverkan mellan sociala företag och traditionella vinstdrivande företag genom ex sociala ”intra-prenörskap”.
  • Att överväga behovet att sätta upp särskilda garantischeman för att bemöta investerares risktagande.

 Rapporten återfinns här