Projekt- och verksamhetsutveckling

Att utveckla projekt och verksamheter kräver olika insatser beroende på var processen befinner sig - SERUS visar vägen. Att gå från idé till projekt, och från projekt till måluppfyllelse är en utmaning. SERUS utvecklar ert projekt utifrån erfarenhetsbaserade metoder. Vi erbjuder allt från att helt ansvara för att utveckla ert projekt eller verksamhetsområde, till att vara ett bollplank i utvecklandet av ett projekt eller verksamhetsområde, eller agera processtöd i ett befintligt projekt eller verksamhet. Här följer några konkreta insatsområden som vi erbjuder för projekt- och verksamhetsutveckling:

Finansieringsmöjligheter 

I Sverige och inom EU finns en mängd olika finansieringsmöjligheter. Vi på SERUS har god kännedom om EU:s fonder/program samt om andra stödjande aktörer lokalt och nationellt. Utifrån ert finansieringsbehov kartlägger vi potentiella finansieringsmöjligheter och ger rekommendationer. Finansieringsmöjligheterna förändras ständigt och vi kan erbjuda en löpande bevakning där vi håller er uppdaterade genom skräddarsydd bevakning och vägledning.

Idéutveckling

Vi på SERUS projektsätter er idé genom att avgränsa den i tid, kostnad och andra resurser, samt tar fram mätbara mål. Vi kan även inkludera lämplig finansieringsmodell (se Finansieringsmöjligheter). Genom de nationella och transnationella nätverk som vi besitter kan vi också skapa strategiska partnerskap kopplat till projektidén. Vi erbjuder även  stöd i konkret projektskrivning, eller ett helhetsansvar för utvecklingsprocessen.

Processtöd

SERUS bistår med metodisk vägledning för att uppnå önskad måluppfyllelse, implementering och långsiktig effekt. SERUS arbetar även med problemlösning genom att samla intressenter och skapa dialog om situationen för att hitta gemensamma lösningar på samarbets-, lednings- eller verksamhetsrelaterade utmaningar.

Vi på SERUS erbjuder även utbildning i utformning och genomförande av lyckade projekt. Detta innefattar projektuppbyggnad, projektstyrning, uppföljning och metoder för hur ni skapar ert projekt.