Sociala investeringar

Vi har gedigen kunskap (både praktisk och akademisk) om hur organisationer inom framför allt den offentliga sektorn kan arbeta med sociala investeringar. Vi har därmed goda insikter om kritiska framgångsfaktorer och lämpliga arbetssätt både för det övergripande arbetet med sociala investeringar (på portföljnivå) och i arbetet med att ta fram enskilda business case för investeringar. Det gäller frågor både gällande organisering och styrning.

Vår spetskompetens i att arbeta med Social return on investment (SROI) innebär att vi har de verktyg som behövs för att stötta kunden i att ta fram den primära projektlogiken, forma relevanta prestations- och effektmål, upprätta processer för uppföljning och utvärdering, samt skapa prognoser och efterkalkyler på det sociala, miljömässiga och ekonomiska värdeskapande som investeringen skapar. 

Vi kan därför bistå med allt från att processleda kunden i arbetet med sociala investeringar, till att vara expertstöd i utvalda delar, exempelvis vid framtagandet av ett business case, eller vid upprättande av mätrutiner.