Projektutvärdering

SERUS utvärderingsarbete syftar till lärande och utveckling. I arbetet använder vi oss av systematiska modeller som är både erfarenhets- och forskningsbaserade. Vi har genomfört ett femtiotal utvärderingar av ESF- och ERUF-projekt och har därmed stor erfarenhet av lärande utvärdering. Vi har utifrån detta skapat oss goda kunskaper inom områden som kompetensutveckling, integration, ungdomsfrågor, drop-outs och arbetsmarknadsfrågor.

SERUS utvärderingar anpassas efter respektive projekt men utgår alltid ifrån ett antal grundpelare:

Effektmätning och värdeskapande

För att veta om en insats bidrar till värdeskapande är det nödvändigt att fånga insatsens sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Det är avgörande att titta på vilka förändringar som en insats skapar för att kunna uttala sig om dess effekter och adderande värden. Genom en effektutvärdering skapas en förståelse av effekter och värdeskapande, snarare än realiserade prestationer. Vår grund i effektmätningen är den så kallade värdeskapandekedjan i SROI (se tjänsteområdet Social return on investment för vidare information).

Kvalitetssäkring

SERUS arbete för att säkerställa kvalitet i genomförandet av uppdrag baseras i grunden på två processer – dialog med uppdragsgivaren samt kollegial dialog. Genom en kontinuerlig dialog mellan oss och uppdragsgivaren synliggörs projektets utveckling i förhållande till målen, likväl som totalt sett. Den kollegiala dialogen innebär att utvärderingsuppdraget inte sker isolerat, utan genom hela utvärderingsprocessen sker en dialog om själva genomförandet. Vi använder oss också oftast av LFA (Logical framework approach) för att systematiskt följa utvecklingen mot uppsatta mål.

Återkoppling

En central faktor är att återföra utvärderarens iakttagelser till projektledning och projektaktörer för dialog, reflektion och eventuell förändring i processarbetet. Detta sker kontinuerligt under projektets gång, främst genom rekommendationer för fortsatt fokus. Genom detta skapar vi en strukturerad, stödjande och lärande ansats där vi eftersträvar en dynamisk samverkan mellan projekt och utvärderare.

Vår utvärdering bygger sedermera på målutvärdering (med stöd av LFA), processutvärdering (med stöd av lärande utvärdering) samt effektutvärdering (med stöd av SROI). Det innebär att vi erbjuder en helhetslösning som stöd för att målorienterat förbättra förutsättningarna för ert projekt.