Europeiska kommissionen utlyser samråd kring sociala investeringsfonder

Europeiska kommissionens samråd från generaldirektoratet Inre marknaden, gällande att främja privata investeringsfonder som stöd för företag med sociala mål har inletts. Samrådet pågår mellan den 14 juli och den 14 september 2011.

Generaldirektoratet för den inre marknaden har påpekat att det är av vikt att identifiera vad socialt entreprenörskap är och att arbeta för att bättre kunna möta dess behov inom EU. Utifrån detta skapades ett ”Social Business Initiative” som ska omfatta åtgärder för att skapa en gynnsam miljö för utveckling av sociala investeringsfonder och för vidareutveckling av socialt entrenörskap inom EU.

Samrådet fokuserar på frågor som rör definitionen av ”social businesses” (företag med sociala mål), hinder som kan uppstå när det gäller finansiering, men också återkoppling på möjliga lösningar för att stödja sociala företag genom investeringar från individer genom investeringsfonder. Investeringsfonder är en etablerad form för att sammanföra investerare och de som söker medel för sin verksamhet. Det kan dock finnas hinder på marknaden kring att stödja företag med sociala mål på detta sätt på grund av organisationsformen och på grund av de regler och förordningar som finns kring investeringsfonder.

Alla medborgare och organisationer är välkomna att lämna sitt bidrag till samrådet. Man ser gärna även att sociala företag, producenter och distributörer av investeringsfonder och andra finansiärer och andra institutioner, nätverk och organisationer involverade i sociala frågor, och intresserade av social ekonomi och sociala investeringar på både lokal, regional och nationell nivå lämnar sitt bidrag till samrådet.

För mer information och för att lämna ditt bidrag klicka här