Projektutvärdering, utredning och kartläggning

Vi anlitas frekvent som utvärderare av EU-finansierade projekt, där vi bidrar till projektens måluppfyllelse genom att kombinera olika metoder för ett samla nyansera och rik information som kan återkopplas till våra uppdragsgivare.

Vi har utvärderat över 50 olika EU-finansierade projekt, bland annat följande:

ESF-projekt, Hållbar etablering (pågående)

Hållbar Etablering är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare. Projektet fokuserar på målgruppen nyanlända med kort utbildningsbakgrund och arbetar för att skapa, eller underlätta, en etablering för dessa på arbetsmarknaden. 

ESF-projektet Digit or Die (pågående)

Projektet syftar till att kompetensutveckla medarbetare och chefer inom Stockholms stads kulturförvaltning inom området digital kompetens för att klara den nödvändiga digitala utvecklingen som verksamheten står inför. 

ESF-projekt, Sverige bygger nytt (2017–2019)

Arbetsförmedingen driv det stora och viktiga projektet Sverige bygger nytt. Fokus var att stötta personer utan arbete att bland annat få en kompetens som passar i den svenska byggsektorn, för att därmed öka möjligheterna till arbete i sektorn.

ERUF-projekt, Hållbar industriell utveckling (2018–2019)

IDC West drev detta projekt som bland annat handlade om att stötta industriföretag att utvecklas genom att driva ett systemtatiskt förbättringsarbete. Det övergripande projektmålet var att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för framtiden genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

ESF-projekt, 1000 jobb – grundsteget (2016–2018)

Projektet drivs av Coompanion Göteborgregionen. Projektets syfte är att skapa ett hållbart system och förankrat arbetssätt för arbetsintegrerande socialt företagande i Göteborgsregionen, som skapar förutsättningarna för att 1000 personer är anställda i de sociala företagen i regionen år 2020. På så sätt kan sociala företag bidra till att fler får möjlighet att gå från bidrag till lön.

ESF-projekt, Transit/Jobb i sikte implementering (2014)

Activa genomförde ett kombinerat implementeringsprojekt inspirerat av sina tidigare genomförandeprojekt Transit och Jobb i Sikte. Syftet var att implementera den så kallade OCN-metoden i skolor i Örebro län, att sprida multikompetenta team samt att arbeta med utlandspraktik för deltagare.

ESF-projekt, KomBack (2012–2014)

KomBack drevs av Vetlanda kommun och riktade sig till ungdomar som hoppat av gymnasieskolan. Målsättningen var att förändra samhällsstrukturer och utveckla metoder till förmån för att minska antalet drop-outs i framtiden.

ESF-projekt, Transit (2011–2013)

Transit var ett arbetsmarknadsprojekt som drevs av stiftelsen Activa och riktade sig till ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar med syfte att få dem i sysselsättning.

ESF-projekt, KUSE+ (2011–2014)

KUSE+ var ett projekt som fokuserade kompetensförsörjningsfrågor till sociala företag för ökad konkurrenskraft i Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötlands län.

ESF-projekt, Dalayft (2010–2014)

Dalalyft var ett kompetensutvecklingsprojekt som riktade sig till solo- och mikroföretag i Dalarna. Projektet främjade innovativa kompetensutvecklingsmetoder och stöttade småföretagen i att avsätta tid och resurser för kompetensutveckling.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Fossilfria lantbruk (2012–2014)

AgroÖst genomförde projektet Fossifria lantbruk, vilket syftade till att utveckla modeller för hur lantbruken kan övergår till användning av förnybara energikällor.

ESF-projekt, Affärskraft Värmland (2010–2013)

Handelskammaren Värmland drev projektet Affärskraft Värmland som syftade till kompetensutveckling till solo- och mikroföretag med huvudsyfte att främja entreprenörskap och företagande i denna grupp för att vidare bidra till regional tillväxt . 

ERUF-projekt, PLUS (2012–2014)

Coompanion i Örebro genomförde tillsammans med övriga Coompanionverksamheter i Östra Mellansverige ett projekt i syfte att göra den sociala ekonomins aktörer mer affärsmässiga och främja fler och växande företag inom den sociala ekonomin.