Projektutvärdering, utredning och kartläggning

Vårt projektutvärderings-, utrednings- och kartläggningsarbete syftar till lärande och utveckling mot ett ökat värdeskapande – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I arbetet använder vi oss av systematiska modeller som är både erfarenhets- och forskningsbaserade. Vi har bland annat genomfört ett femtiotal utvärderingar av ESF- och ERUF-projekt och har därmed stor erfarenhet av lärande utvärdering. Vi har utifrån detta skapat oss goda kunskaper inom områden som kompetensutveckling, integration, ungdomsfrågor, drop-outs och arbetsmarknadsfrågor.

Våra projektutvärderingar, utredningar och kartläggningar utgår alltid ifrån ett antal grundpelare:

Effekter och värdeskapande

För att förstå en verksamhet är det nödvändigt att på ett eller annat sätt beakta dess sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. I projektutvärderingar är det exempelvis avgörande att mäta och förstå de värdeskapande förändringar som insatserna skapar – det är genom dessa som det går att uttala sig om vilka effekter och totalt värde som verksamheten bidrar till. Oavsett om vi gör projektutvärderingar, kartläggningar eller utredningar är den så kallade värdeskapandekedjan i Social return on investment (SROI, se tjänsteområdet Social return on investment) viktig. Den ger oss en kontinuerligt fokus på värdeskapande.

Kvalitetssäkring

Vi arbete för att säkerställa kvalitet i genomförandet av uppdrag baseras i grunden på två processer – dialog med uppdragsgivaren samt kollegial dialog. Genom en kontinuerlig dialog mellan oss och uppdragsgivaren sälerställer vi att uppdraget är på väg i rätt riktning. Den kollegiala dialogen innebär att uppdraget inte sker isolerat, utan genom processen finns en intern dialog för att på så sätt utnyttja våra sammantagna kompetenser på ett bra sätt. Det hjälper både oss själva  och kunden.

Återkoppling

En central faktor för oss är vår återkoppling till uppdragsgivaren. I våra kartläggningar och utredningar sker dessa vid några utvalda tillfällen, med fokus på vår slutleverans. Vi jobbar gärna för att den sistnämnda är spridningsbar till både interna och externa aktörer för att underlätta ett så stort lärande som möjligt.

Handlar det om projektutvärderingen, och med specifikt vår lärande utvärdering, återför vi våra reflektioner och resultat från informationsinsamlingen kontinuerligt till projektledning och projektaktörer för dialog och eventuell förändring i processarbetet. Genom detta skapar vi en strukturerad, stödjande och lärande ansats där vi eftersträvar en dynamisk samverkan mellan projekt och utvärderare där vi intar rollen som konstruktiv samarbetsparter.

Vår projektutvärdering bygger på tre komponenter som samspelar:  målutvärdering (med stöd av LFA), processutvärdering samt effektutvärdering (med stöd av SROI). Det innebär att vi erbjuder en helhetslösning som stöd för att målorienterat förbättra förutsättningarna för projekt.