Sociala företag och social ekonomi

Vi har under lång tid arbetat med utveckling av social ekonomi, vilken kompletterar privat och offentlig ekonomi. Social ekonomi består av organiserad verksamhet som primärt har ett samhälleligt ändamål och är organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Oftast handlar det om kooperativ, föreningar, stiftelser eller andra sammanslutningar.

I och med att vi arbetat strategiskt på olika nivåer med utveckling av social ekonomi är detta ett av våra absoluta expertområden, främst gällande att etablera, utveckla och förnya sociala företag. Det kan handla om allt från energikooperativ till vård- och omsorgsinrättningar, eller från byalagsföretag till arbetsintegrerande sociala företag. Huvudmålet för dessa företag är att realisera samhälleliga eller sociala mål, där det ekonomiska överskottet återinvesteras i verksamheten för att skapa ytterligare förutsättningar för än högre målrelisering.

Genom expertkunskap om, och nätverk inom, social ekonomi samt lokal och regional utveckling påverkar vi politiken och samhällsstrukturen, allt från lokal nivå till EU-nivå. Vi är exempelvis nationella experter inom GECES, som är expertgruppen till EU-kommissionen för sociala ekonomin i Europa. Genom bevakning, analys och återkoppling håller vi er uppdaterade om vad som pågår inom social ekonomi nationellt, likväl som internationellt. Serus erbjuder även föredrag, seminarier och kurser kopplat till aktuella europafrågor, till exempel Europa2020-strategin och sociala innovationer.